1 te 100 Ank Marathi | मराठी अंक १०० पर्यंत

5/5 - (7 votes)

1 te 100 Ank Marathi – या पोस्टमध्ये आपण मराठीतील १ ते १०० अंकांची संख्या दिली आहे. यात आपण मराठी अंकांची एक संक्षिप्त माहिती शोधू शकता. हे अंक आमच्या दैनंदिन जीवनात अत्यंत महत्वाचे आहेत आणि महाराष्ट्रातील इतिहास, संस्कृती आणि संस्कृतीसंबंधी घटनांमध्ये एक महत्वाच्या भूमिकेवर राहतात.

1 te 100 Ank Marathi

खाली दिलेल्या table format मध्ये मराठी १ ते १०० याचे मराठी अंक व त्याचे मराठी भाषांतर व त्याचे इंग्लिश अंक हे दिले गेले आहे .

मराठी अंकमराठी  अक्षरी अंक इंग्लिश मध्ये अंक
एक  1
दोन2
तीन3
चार4
पाच5
सहा6
सात7
आठ8
नऊ9
१०दहा10
११अकरा11
१२बारा12
१३तेरा  13
१४चौदा14
१५पंधरा15
१६सोळा16
१७सतरा17
१८अठरा18
१९एकोणावीस  19
२०वीस20
२१एकवीस  21
२२बावीस  22
२३तेवीस23
२४चौवीस24
२५पंचवीस25
२६सव्वीस26
२७सत्तावीस27
२८अठ्ठावीस28
२९एकोणतीस29
३०तीस30
३१एकतीस31
३२बत्तीस32
३३तेहतीस33
३४चौतीस34
३५पस्तीस35
३६छत्तीस36
३७सदतीस37
३८अडतीस38
३९एकोणचाळीस39
४०चाळीस40
४१एकेचाळीस  41
४२बेचाळीस42
४३त्रेचाळीस43
४४चव्वेचाळीस44
४५पंचेचाळीस45
४६शेहेचाळीस46
४७सत्तेचाळीस47
४८अठ्ठेचाळीस48
४९एकोणपन्नास49
५०पन्नास50
५१एकावन्न51
५२बावन्न52
५३त्रेपन्न53
५४चोपन्न54
५५पंचावन्न55
५६छपन्न56
५७सत्तावन्न57
५८अठ्ठावन्न58
५९एकोणसाठ59
६०साठ60
६१एकसष्ट61
62बासष्ट  62
६३त्रेसष्ट63
६४चौसष्ट  64
६५पासष्ट65
६६सहासष्ट66
६७सदुसष्ट67
६८अडुसष्ट68
६९एकोणसत्तर69
७०सत्तर70
७१एकाहत्तर71
७२बहात्तर72
७३त्र्याहत्तर73
७४चौऱ्याहत्तर74
७५पंच्याहत्तर75
७६शहात्तर76
७७सत्याहत्तर77
७८अट्ठ्याहत्तर78
७९एकोणऐंशी79
८०ऐंशी80
८१एक्याऐंशी81
८२ब्याऐंशी82
८३त्र्याऐंशी83
८४चौऱ्याऐंशी84
८५पंच्याऐंशी85
८६शहाऐंशी86
८७सत्याऐंशी87
८८अट्ठ्याऐंशी88
८९एकोणनव्वद89
९०नव्वद90
९१एक्याण्णव91
९२ब्याण्णव92
९३त्र्याण्णव93
९४चौऱ्याण्णव94
९५पंच्याण्णव95
९६शहाण्णव96
९७सत्त्याण्णव97
९८अठ्याण्णव98
९९नव्याण्णव99
१००शंभर100

[PDF] 1 te 100 Marathi Ank –

1 te 100 marathi ank

1 te 100 Marathi Ank – PDF Download 1 te 100 Ank Marathi तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक वरून संपूर्ण PDF डाउनलोड करू शकता.


हे सुद्धा वाचा संत गाडगे बाबा माहिती

कबर बिरबल यांच्या मराठी गोष्टी

Conclusion | निष्कर्ष –

1 te 100 Ank Marathi, 1 te 100 Marathi Ank, PDF Download 1 te 100 Ank Marathi वरील पोस्ट मध्ये तुम्ही मराठी मधील १ ते १०० मराठी अंक पहिले आणि ते तुम्ही वाचू आणि त्याचप्रमाणे ते तुम्ही फ्री मध्ये संपूर्ण डाउनलोड करून घेऊ शकता. आणि त्याचप्रमाणे तुम्हाला वरील पोस्ट कशी वाटली ते नक्की कंमेंट मध्ये कळवा. तुम्हला website बद्दल काही अडचण असेल आम्हाला [email protected] या मेल वर आम्हाला मेल करा आम्ही तुम्हाला लवकरात लवकर उत्तर देऊ.
धन्यवाद !!

Sharing Is Caring:

Professional content writer and SEO Expert

2 thoughts on “1 te 100 Ank Marathi | मराठी अंक १०० पर्यंत”

Leave a Comment